REGULAMIN III KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  „FOTOGENICZNOŚĆ”

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „FOTOGENICZNOŚĆ”


PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Fotogeniczność” jest Miejski Dom Kultury i Urząd Miejski w Turku.

Współorganizatorem:

Starostwo Powiatowe w Turku

Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera.


2. Cele Konkursu:

Rozbudzanie zainteresowań fotografią, rozwijanie wrażliwości estetycznej ,umiejętność obserwacji oraz próba komponowania obrazu z użyciem barwy i światła oraz doskonalenie umiejętności fotografowania.

Zagadnienie fotogeniczności można rozpatrywać z różnych perspektyw. Dlaczego niektóre zjawiska, osoby lub obiekty doskonale „wychodzą” na zdjęciach, a inne wręcz przeciwnie? Czy fotogeniczność można utożsamić z pięknem? A może fotogeniczność to tak naprawdę umiejętności fotografującego…? Temat tegorocznego konkursu skłania też do refleksji nad istotą fotografii, nad związkiem między obrazem rzeczywistym i jego przedstawieniem na zdjęciu. Obraz fotograficzny odbieramy tylko jednym zmysłem, świat wokół nas to zespół wielu różnych bodźców – ten aspekt też może być inspiracją do twórczych poszukiwań w obszarze szeroko pojętej fotografii. W temacie fotogeniczności możemy zawrzeć portret, przyrodę, architekturę, miejsce... Wszystko bez ograniczeń!

Uwaga :
1. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na stronie fb.
2 Wernisaż wystawy nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się 28 kwietnia 2023 roku o g. 11.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Turku.

Wystawa pokonkursowa prac nagrodzonych zostanie wyeksponowana w galerii Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera. 

PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa zdjęcia.
3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4- 8 szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe.
4. Terminarz:
• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu:  17.04.2023 r.
• powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii:  18.04.2023 r.
• wręczenie nagród i dyplomów oraz wernisaż prac:  28.04.2023 r. g.11.00

* wystawa nagrodzonych prac pokonkursowych w Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera:  5 – 20.05.2023 r.
5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
6. Fotografie należy dostarczyć na adres organizatora  z kartą zgłoszenia z  dopiskiem  Konkurs Fotograficzny „FOTOGENICZNOŚĆ”.

7.  Wymagany format zdjęć to 15x21 – wywołany na papierze błyszczącym.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
12. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.

3. Komisja oceniać będzie prace w dwóch kategoriach;

I kategoria: klasy 4 - 6

 II kategoria: klasy 7 i 8 szkół podstawowych

III kategoria: szkół ponadpodstawowych.

4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
NAGRODY
1. Zwycięskie prace otrzymają  nagrody rzeczowe. Fotografie te zostaną też wyeksponowane w galerii  Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera.
2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o nagrodzie drogą poczty elektronicznej bądź telefonicznie do dnia 20.04.2023 r.
5. Nagrody nie odebrane do 25.05.2023r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.
KOMISJA
1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
3. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez powołaną Komisję.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny będzie  w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.mdk.turek.pl
2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:

a) jest autorem załączonych fotografii,

b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich;

c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.mdk.turek.pl oraz w serwisie społecznościowym fb w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,

 d) zgadza się na opublikowanie zdjęć na wystawie pokonkursowej w galerii Muzeum Miasta Turku.

3. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 roku.
4. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

5. Wypełnienie i podpisanie załącznika nr.1 jest jednoznaczne z akceptacją założeń regulaminowych.

6. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Sylwia Przybylska, tel. 63 280 00 20 / 25

Karta zgłoszenia

Pin It